Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak met beperkte aansprakelijkheid FOXcomputers gevestigd te Hellevoetsluis. Artikel 1: Algemeen

1. In deze voorwaarden wordt FOXcomputers , gevestigd te Hellevoetsluis, aangeduid als FOXcomputers en haar contractspartner als afnemer.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met FOXcomputers ..

3. Naast deze algemene voorwaarden kan FOXcomputers aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met FOXcomputersheeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van FOXcomputers zijn geen offerte.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door FOXcomputers op haalbaarheid is beoordeeld. FOXcomputers heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. Alle door of in opdracht van FOXcomputers gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van FOXcomputers en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gecopiëerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan FOXcomputers te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van FOXcomputers van € 500,– per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

Artikel 5: Prijzen

1. De zaken van FOXcomputers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Fox Computers. De diensten van FOXcomputers worden verricht tegen de prijs die FOXcomputers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6: Verzending/aflevering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt FOXcomputers de wijze van verzending. In geval Fox Computers de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van FOXcomputers. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door FOXcomputers op te geven opslagplaats, heeft FOXcomputers het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan FOXcomputers toekomende rechten.

Artikel 7: Leveringstermijnen

1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van FOXcomputers.

2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat FOXcomputers na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij FOXcomputers een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens FOXcomputers. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van FOXcomputers . of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8: Zichtzendingen

1. De door FOXcomputers afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Fox Computers aan te geven doeleinden, wanneer Fox Computers dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Fox Computers op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Fox Computers deze zaken aan de afnemer afleverde.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Fox Computers . een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Fox Computers verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Fox Computers tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Fox Computers te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 125,– per factuur.

5. Niet tijdige betaling geeft Fox Computers het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Fox Computers . op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6. Fox Computers is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Fox Computers te verrichten prestaties, een en ander op een door Fox Computers aan te geven wijze.

7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Fox Computers garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

11. Fox Computers staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Fox Computers . uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Fox Computers de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.

3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Fox Computers . de zaken aan Fox Computers ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Fox Computers of aan de door Fox Computers aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

4. Fox Computers verschaft in overeenstemming met het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Fox Computers ten behoeve van andere aanspraken die Fox Computers op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Fox Computers zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,– voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Fox Computers tot volledige voldoening van al hetgeen Fox Computers van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Reclames

1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Fox Computers kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Fox Computers geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door Fox Computers gegrond wordt bevonden, heeft Fox Computers het recht te harer keuze:

a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Fox Computers worden afgegeven;

c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. De afnemer dient in een voorkomend geval Fox Computers onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Fox Computers aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Fox Computers op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Fox Computers deze zaken aan de afnemer afleverde.

6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12: Garantie

1. Fox Computers staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de afnemer aan Fox Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Fox Computers. De afnemer zal alsdan Fox Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Fox Computers verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Fox Computers zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Fox Computers garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Fox Computers op te geven adres.

7. Voor zaken met een door andere dan Fox Computers bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd

b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Fox Computers zijn verricht

c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen

d. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden

e. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde assecoires

f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

Artikel 13: Handelsmerk

1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Fox Computers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking

1. Fox Computers, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Fox Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk:

a. wegens niet, of niet tijdige levering;

b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

e. voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Fox Computers .s bedrijfsruimte bevinden;

f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

h. voor schade veroorzaakt door geleverde software;

i. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

j. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

3. Indien Fox Computers in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Fox Computers . slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Fox Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

5. De afnemer zal Fox Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Fox Computers.

6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fox Computers of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkomingen

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Fox Computers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Fox Computers niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Fox Computers als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Fox Computers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Fox Computers redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

3. Fox Computers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Fox Computers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fox Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Fox Computers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

4. Fox Computers heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Fox Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Fox Computers . te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemde, heeft Fox Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Fox Computers is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Fox Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Fox Computers verrichte prestaties, en heeft Fox Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17: Consumentenkoop

1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art. 7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Fox Computers tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: “De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Fox Computers zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”).

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Hellevoetsluis neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Fox Computers . en de afnemer, tenzij Fox Computers er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.