Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening en levering van goederen
Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, tussen FOXcomputers en de opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door FOXcomputers zijn aanvaard.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FOXcomputers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van FOXcomputers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 In de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is FOXcomputers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FOXcomputers anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht FOXcomputers niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Aanvaarding

3.1 De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door FOXcomputers van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van FOXcomputers, als uit het feit dat FOXcomputers uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 FOXcomputers zal de overeenkomstig naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FOXcomputers het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FOXcomputers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FOXcomputers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FOXcomputers zijn verstrekt, heeft FOXcomputers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 FOXcomputers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FOXcomputers is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FOXcomputers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door FOXcomputers of door FOXcomputers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart FOXcomputers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FOXcomputers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FOXcomputers de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium en/of vaste prijzen zijn overeengekomen zal FOXcomputers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/of de prijzen tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 5.3 zal FOXcomputers geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien deze wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FOXcomputers kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur, uitvoeringstermijn

6.1 De Overeenkomst tussen FOXcomputers en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of leveringen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de deze termijn dient de opdrachtgever FOXcomputers schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3 Vertraging die worden veroorzaakt door leveranciers van FOXcomputers kunnen geen aanleiding geven voor beëindiging van de overeenkomst of in gebreke stellen van FOXcomputers.

Artikel 7. Honorarium, prijzen

7.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium en/of vaste prijzen worden aangeboden of is overeengekomen gelden 7.2, 7.5 en 7.6 t/m 7.11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium en/of vaste prijzen worden overeengekomen, gelden 7.3 t/m 7.11 van dit artikel.

7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium en/of vaste prijzen overeenkomen.

7.3 Indien geen vast honorarium en/of vaste prijzen worden overeengekomen, zal het honorarium en/of de prijzen worden vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren en/of de dan geldende prijzen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FOXcomputers, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4 Het honorarium, prijzen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden, zal FOXcomputers het verschuldigde periodiek bij de opdrachtgever in rekening brengen.

7.6 Indien FOXcomputers met de opdrachtgever een vast honorarium, uurtarief en/of prijzen is overeengekomen, is FOXcomputers niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, tarief en de vastgestelde prijzen.

7.7 FOXcomputers is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien FOXcomputers kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen en/of de prijzen door de leveranciers zijn verhoogd.

7.8 Bovendien mag FOXcomputers het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan FOXcomputers, dat in redelijkheid niet van FOXcomputers mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van apparaten/artikelen, software en het installeren daarvan indien deze goederen reeds door FOXcomputers bij de leveranciers van FOXcomputers zijn besteld.

7.10 FOXcomputers zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief en prijzen schriftelijk kenbaar maken. FOXcomputers zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.11 Indien opdrachtgever de door FOXcomputers kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief en prijzen niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van FOXcomputers genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Uitgezonderd hierbij zijn de goederen en software die reeds voor de opdrachtgever zijn besteld bij leveranciers van FOXcomputers.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de kwaliteit van het geleverde, schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, zijn de vorderingen van FOXcomputers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 FOXcomputers heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FOXcomputers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FOXcomputers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens op opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op FOXcomputers in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens FOXcomputers verschuldigde.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met FOXcomputers gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nog op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht FOXcomputers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op hoogte te stellen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door FOXcomputers geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1 van dit artikel bepaalde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat FOXcomputers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FOXcomputers of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FOXcomputers zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

10.2 Indien FOXcomputers hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

10.3 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en garanties

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FOXcomputers. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkomen te bevatten, zodat FOXcomputers in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal FOXcomputers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal FOXcomputers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

11.4 Op de door FOXcomputers niet geproduceerde geleverde of geïnstalleerde apparaten, onderdelen, materialen en software, zal slechts garantie worden gegeven voor zover de leverancier van FOXcomputers een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft FOXcomputers recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FOXcomputers zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FOXcomputers, zal FOXcomputers in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FOXcomputers extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 FOXcomputers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst FOXcomputers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is FOXcomputers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FOXcomputers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FOXcomputers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt FOXcomputers haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 FOXcomputers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

14.1 Indien FOXcomputers aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1 genoemde verplichting, heeft FOXcomputers het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Indien FOXcomputers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Indien FOXcomputers aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van FOXcomputers te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiegedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van FOXcomputers voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal tienduizend euro’s

15.3 In afwijking van hetgeen onder 15.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FOXcomputers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan FOXcomputers toegerekend kunnen worden;

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

15.5 FOXcomputers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16 Vrijwaring

16.1 De opdrachtgever vrijwaart FOXcomputers voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Indien opdrachtgever aan FOXcomputers informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FOXcomputers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FOXcomputers niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FOXcomputers alsmede bedrijven die bij de uitvoering van de overeenkomst door FOXcomputers zijn betrokken.

18.3 FOXcomputers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat FOXcomputers zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5 Voor zover FOXcomputers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekent, is FOXcomputers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een vertrouwelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FOXcomputers gehouden is vertrouwelijk informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FOXcomputers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FOXcomputers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt FOXcomputers zich de rechten en bevoegdheden voor die FOXcomputers toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2 Alle door FOXcomputers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorgaande toestemming van FOXcomputers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3 FOXcomputers behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

20.4 Door FOXcomputers geleverde en toegepaste software etc. welk niet door FOXcomputers vervaardigd is, zal de opdrachtgever de rechten en bevoegdheden van de producenten respecteren en volledig nakomen.

Artikel 21 Monsters, modellen en ontwerpen etc.

21.1 Is aan de opdrachtgever een monster, model, ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt geacht dit slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Niet-overname personeel

22.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na de beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met FOXcomputers, medewerkers van FOXcomputers of van ondernemingen waarop FOXcomputers ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

22.2 Indien de opdrachtgever, op welke wijze dan ook, in strijd handelt met hetgeen onder 22.1 is bepaald, zal hij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan FOXcomputers verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete ad € 45.000 (zegge vijfenveertig duizend euro) per betrokken medewerker.

22.3 De opdrachtgever dient te allen tijde een eventueel tussen FOXcomputers en de medewerker overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen.

Artikel 23 Geschillen

23.1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij de Kantonrechter te Hellevoetsluis bevoegd is. Onder voorbehoud van het recht van FOXcomputers om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht

24.1 Op elke overeenkomst tussen FOXcomputers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

25.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.